Statut

DO PRZODU – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Kulturalnej, Gospodarczej i Sportowej Sołectwa Pruśce

Tekst jednolity Statutu zawierający zmiany wprowadzone podczas Walnego Zebrania Członków
w dniu 17 lutego 2017r. zgodnie z Uchwałą nr 3/2017.

 

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: DO PRZODU – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Kulturalnej, Gospodarczej i Sportowej Sołectwa Pruśce w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenia ma prawo posługiwać się nazwą skrótową o brzmieniu: Stowarzyszenie Do Przodu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia są Pruśce. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Sołectwa Pruśce oraz wspieranie społecznej, kulturowej, gospodarczej oraz sportowej i rekreacyjnej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:
 1. odnowa i rozwój wsi,
 2. aktywizacja i integracja mieszkańców terenów wiejskich,
 3. działalność oświatowa i kulturalna,
 4. promowanie Sołectwa na zewnątrz,
 5. promowanie gminy Rogoźno, powiatu obornickiego i województwa wielkopolskiego,
 6. promowanie kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
 7. wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych sołectwa,
 8. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 9. działania na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
 10. wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
 11. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 12. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych,
 13. promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 14. wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 15. wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
 16. podejmowanie inicjatyw w zakresie ułatwiania funkcjonowania osób starszych, chorych, niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych, niezaradnych życiowo w społeczeństwie i ich rodzin.
 17. zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :
 1. stowarzyszenie stanowi Grupę Odnowy Wsi Sołectwa Pruśce,
 2. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 3. działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Sołectwa
 4. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją Sołectwa Pruśce,
 6. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
 7. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
 8. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 9. wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
 10. szeroko rozumianą pomoc rodzinom dysfunkcyjnym,
 11. działalność wydawnicza i kolportażowa,
 12. organizowanie szkoleń, warsztatów, debat, spotkań konsultacyjnych, konferencji, festynów i targów,
 13. współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów,
 14. prowadzenie drużyn sportowych.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełnia warunki wymienione w punkcie 13 niniejszego statutu.
 3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 1. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 • z powodu zalegania ze składką członkowską przez okres 6-ciu miesięcy i mimo wezwania, składki nadal nie opłaci
 1. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 1. Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 30% ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 6. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 7. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 8. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 9. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 10. Walne Zebranie jest władne podejmowania decyzji jeśli uczestniczy w nim co najmniej 30% członków.
 11. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności zebranie przeprowadza się w drugim terminie tj. 15 minut  po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 12. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 15. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 16. uchwalanie zmian statutu,
 17. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 18. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 19. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 20. uchwalanie budżetu,
 21. uchwalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia,
 22. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 23. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 24. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 25. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 26. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 27. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 28. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 29. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
  Do kompetencji Zarządu należą:
 31. realizacja celów Stowarzyszenia,
 32. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 33. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 34. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 35. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 36. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 37. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 38. przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej  1/3  ustalonego składu.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 1. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 1. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 1. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

 

 

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i ofiarności publicznej.
  1. Dochody stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
   członków.
  2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w kasie, za którą odpowiada Skarbnik Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa,
  6. Majątek Stowarzyszenie nie może być przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
  7. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów i/lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub osoby im bliskie.
  8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednej osoby: Prezesa lub Wiceprezesa zgodnie z reprezentacją w KRS.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.