Regulamin opłacania składek

Regulamin opłacania składek członkowskich

w Stowarzyszeniu Do Przodu

(przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 2/11/2015 z dnia 17.11.2015 r.)

Stowarzyszenie Do Przodu jest organizacją nie nastawioną na zysk. Jest to Stowarzyszenie, które należy do każdego członka i jest przez niego utrzymywane. Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności Stowarzyszenia, jej opłacanie jest też warunkiem uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie. Regularne opłacanie składek pomaga utrzymać stabilność finansową Stowarzyszenia. Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem niezbędnym do uzyskania przez członka zwyczajnego biernego i czynnego prawa wyborczego określonego w Statucie.

1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie paragrafu 43, ppkt a Statutu Stowarzyszenia, każdy członek, przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem.
 2. Nieopłacanie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka ze Stowarzyszenia.
 3. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia. Jest także dostępny na stronie internetowej www.do-przodu.pl.
 4. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia lub wyznaczona przez niego osoba.
 5. Lista członków zawieszonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na Zebraniu Zarządu, które podejmuje decyzję o ewentualnym ich usunięciu.
 6. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten Regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem Stowarzyszenia.

2

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

 

 1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Walne Zebranie Członków.

2. Składki członkowskie powinny być opłacane osobiście u Skarbnika Stowarzyszenia lub przelewem na konto                          Stowarzyszenia:95 8951 0009 3901 7981 2000 0010

 1. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
  a) “składka członkowska”
  b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków,którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego);
  c) okres za jaki dokonana jest opłata – rok

3

 Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Stowarzyszenia lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą do członka Stowarzyszenia bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Stowarzyszenia (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.
 2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące po zakończeniu roku składkowego, a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszane w prawach członka.
 3. Składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne lata) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy Członków Stowarzyszenia.

4

Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek

 1. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Formalne warunki przyznawania ulg:
  a) Wszelkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą zostać przedstawione przez członka Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi załącznikami oraz podpisane przez Członka bądź opiekuna prawnego Członka jeżeli ten jest niepełnoletni lub także zaproponowane przez członka Zarządu w odniesieniu do członka Stowarzyszenia odznaczającego się szczególną aktywnością w danym roku składkowym.
  b) Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

3.  W wyjątkowych sytuacjach Członek może zaproponować Zarządowi opłacenie części składki w postaci                               artykułów lub wyposażenia, które jest potrzebne w pracy Stowarzyszenia lub też usług

a) O przydatności oferowanych dóbr lub usług przez organizację decyduje Zarząd.
b) Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba wycenia przekazane dobra lub usługi.
c) Członek korzystający z tej możliwości opłacenia części składki przekazuje je na zasadzie darowizny. Fakt                             rozliczenia składek w sposób niepieniężny zostaje odnotowany w ewidencji opłacania składek.
d) Członek dostarcza dary rzeczowe we własnym zakresie i na własny koszt.
e) W uzasadnionych okolicznościach Zarząd na wniosek członka Stowarzyszenia lub swój własny może podjąć                      decyzję o zmniejszeniu wysokości składki, nie mniejszej jednak jak 10% wysokości składki.

 1. W wyjątkowych sytuacjach Członek może starać się także o rozłożenie spłacania dłużnych składek na raty.
  a) Decyzję, w jakich ratach i trybie Członek będzie spłacał dłużne składki członkowskie, podejmuje Zarząd.
  b) Opłacanie składek dłużnych w ratach nie zawiesza obowiązku opłacania składek bieżących.
 2. Ulgi w opłacaniu składek nie przysługują Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.5
  Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia

1) Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia.

2) Warunkiem ponownego przyjęcia Członka do Stowarzyszenia jest opłacenie, nieopłaconych wcześniej, należnych składek oraz skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu.

6
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób przyjęty w tym Stowarzyszeniu.

Dodaj komentarz