25 lutego 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

STOWARZYSZENIE

 

DO PRZODU

 

Sprawozdanie finansowe za okres

   Od 01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r.

 

 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia DO PRZODU zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000554183

 

Konto bankowe zostało założone dnia: 14 maj 2015 r.  Adres i numer konta:
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Oddział w Rogoźnie
ul. Krótka 9c

64-610 Rogoźno

Nr konta: 95 8951 0009 3901 7981 2000 0010

 1. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016 roku i kończący się 31.12.2016 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stowarzyszenie w 2016 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

 1. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte                  i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

 

 • Rachunek wyników

 

 • Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

 

 • Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

 • koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych statutem,

 

 1. 2 Bilans

 

 • Środki pieniężne

Obejmują one środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.

 

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 1. Bilans otwarcia roku obrotowego 2016 jest bilansem zamknięcia roku 2015.
 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

 

 

Bilans otwarcia roku obrotowego                                     460,21

Składki członkowskie                                                                660,00

Darowizny                                                                                     698,96

Przychody finansowe                                                               0,26

Dotacje                                                                                2 545,10
Razem:                                                                                      4364,53zł

 

 

 1. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem

 

Koszty realizacji zadań statutowych:                               1 101,43

Koszty administracyjne                                                         2 838,96

Pozostałe koszty operacyjne                                                  0,28

 

Razem:                                                                                    3 940,67 zł

 

Na dzień 31.12.2016r. na rachunku bankowym znajdowało się 165,99 zł, w kasie 257,87 złotych.

W roku obrotowym 2016 stowarzyszenie nabyło środki trwałe o wartości 1986,00 zł, które w całości zostały 

 1. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

 

         W 2016 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.