Sprawozdanie finansowe za rok 2016

STOWARZYSZENIE

 

DO PRZODU

 

Sprawozdanie finansowe za okres

   Od 01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r.

 

 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia DO PRZODU zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000554183

 

Konto bankowe zostało założone dnia: 14 maj 2015 r.  Adres i numer konta:
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Oddział w Rogoźnie
ul. Krótka 9c

64-610 Rogoźno

Nr konta: 95 8951 0009 3901 7981 2000 0010

 1. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016 roku i kończący się 31.12.2016 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stowarzyszenie w 2016 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

 1. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte                  i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

 

 • Rachunek wyników

 

 • Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

 

 • Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

 • koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych statutem,

 

 1. 2 Bilans

 

 • Środki pieniężne

Obejmują one środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.

 

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 1. Bilans otwarcia roku obrotowego 2016 jest bilansem zamknięcia roku 2015.
 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

 

 

Bilans otwarcia roku obrotowego                                     460,21

Składki członkowskie                                                                660,00

Darowizny                                                                                     698,96

Przychody finansowe                                                               0,26

Dotacje                                                                                2 545,10
Razem:                                                                                      4364,53zł

 

 

 1. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem

 

Koszty realizacji zadań statutowych:                               1 101,43

Koszty administracyjne                                                         2 838,96

Pozostałe koszty operacyjne                                                  0,28

 

Razem:                                                                                    3 940,67 zł

 

Na dzień 31.12.2016r. na rachunku bankowym znajdowało się 165,99 zł, w kasie 257,87 złotych.

W roku obrotowym 2016 stowarzyszenie nabyło środki trwałe o wartości 1986,00 zł, które w całości zostały 

 1. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

 

         W 2016 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.