Sprawozdanie finansowe za rok 2017

 

STOWARZYSZENIE

DO PRZODU

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2017 – 31.12.2017.

OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia Do Przodu przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 roku, na które składa się:

 • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.

 • Rachunek wyników za okres do 31.12.2017r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

INFORMACJA
 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Do Przodu zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000554183

Konto bankowe zostało założone dnia 14 maja 2015 roku. Adres i numer konta:

Stowarzyszenie DO PRZODU
Pruśce 46

64-610 Rogoźno

Nr konta: 95 8951 0009 3901 7981 2000 0010

Konto bankowe pomocnicze zostało założone dnia 17.08.2017 roku. Adres i numer konta:
Bank Spółdzieczy w Czarnkowie Oddział w Rogoźnie.
Nr konta: 19 8951 0009 3901 7981 2000 0020

 1. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 roku i kończący się 31.12.2017 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stowarzyszenie w 2017 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

 1. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

  1. Rachunek wyników

   1. Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

   1. Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

 • koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych statutem,

4. 2 Bilans

   1. Środki pieniężne

Obejmują one środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym.

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Składki członkowskie 570,00

Darowizny 917,13

Przeksięgowanie z roku poprzedniego 423,86

Odsetki bankowe 0,29

Dotacja 4380,00

Razem: 6303,18 zł

 1. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem

Koszty realizacji zadań statutowych: 292,00

Koszty administracyjne 997,00

Koszty usług obcych 3845,00

Razem: 5134,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. na rachunku bankowym znajdowało się 778,00 zł, w kasie 391,18 złotych.

 1. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2017 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.