Strategia Rozwoju Organizacji na lata 2015-2020

DO PRZODU – STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, KULTURALNEJ I SPORTOWEJ SOŁECTWA PRUŚCE

STRATEGIA ROZWOJU
NA LATA 2015-2020

W RAMACH PROJEKTU PN.
ROZWÓJ I PROMOCJA STOWARZYSZENIA DO PRZODU

 1. Wprowadzenie.

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Do Przodu została powzięta w ramach projektu FIO Wielkopolska Wiara pn. Rozwój i promocja Stowarzyszeni Do Przodu w roku 2016. Prace nad nią pod kierownictwem moderatora Łukasza Zaranka (prezesa) odbywały się na spotkaniach członków stowarzyszenia od 16 maja do 30 czerwca 2016 roku. Spotkania robocze prowadzone były według ustalonego harmonogramu, na który składały się następujące tematy:

 • spotkanie organizacyjne poświecone omówieniu etapów planowania strategii rozwoju
 • analiza mocnych i słabych stron organizacji
 • analiza otoczenia, czyli składników zewnętrznych
 • definiowanie celów strategicznych (ogólnych)
 • wybór najważniejszych celów do realizacji
 • opracowanie harmonogramu działań na lata 2017-2020
 • zaplanowanie ewaluacji i monitoringu
 • omówienie draftu strategii rozwoju, wnoszenie uwag
 • spotkanie podsumowujące

Stowarzyszenie „Do Przodu” powstało w 2015 roku. Zrzesza ono młodych i starszych mieszkańców Sołectwa Pruśce. Struktura wiekowa, zawodowa i sytuacja życiowa członków stowarzyszenia jest urozmaicona. Do głównych celów stowarzyszenia należy wszechstronna aktywność dla rozwoju i aktywizacji mieszkańców Sołectwa Pruśce. Stowarzyszenie w pierwszym roku swojej działalności zorganizowało następujące wydarzenia: Turniej Siatkówki Plażowej, Pruśce Cup 2015 (piłka nożna 16+), EURO-CUP (piłka nożna dla dzieci), zabawa taneczna, rajd rowerowy ścieżkami sołectwa, konkurs fotograficzny Wakacje w obiektywie i konkurs choinkowy. Ponadto współorganizowało Dożynki Sołeckie oraz Festyn sportowo-rodzinny. W 2016 roku udało się wygrać grant w konkursie mikrodotacji FIO Wielkopolska Wiara w projekcie dotyczącym rozwoju i promocji stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest także członkiem Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny.

Sołectwo Pruśce obejmuje pięć wsi: Biniewo, Marlewo, Pruśce, Sierniki i Stare. Zajmuje powierzchnię ok. 35,185km2 (3518,5 ha)[1]. Obszar ten zamieszkuje 819 osób[2], w tym w Biniewie – 16, Marlewie – 96, Pruścach – 434, Siernikach – 216 i w Starym – 57, co daje gęstość zaludnienia 23,27 osoby na 1 km2. Na terenie sołectwa lasy obejmują obszar ok. 892,34 ha, co stanowi 25,36 % obszaru sołectwa. Zarówno na terenie sołectwa, jaki i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się duże obszary leśne. Przez teren sołectwa przepływa także rzeka – Wełna oraz są trzy jeziora: Starskie (Prusieckie), Małe (Wydarte) oraz Czarne. Nie brakuje także innych osobliwości.

 1. Wizja i misja organizacji.

 

Wizja organizacji w roku 2020:

Stowarzyszenie „Do Przodu” jest w pełni profesjonalną organizacją skupiającą ambitnych, angażujących się w działania społecznikowski mieszkańców Sołectwa Pruśce. Jest postrzegana jako prężnie działająca organizacja lokalna w Gminie Rogoźno. Potrafi skutecznie ubiegać się o granty i dotacje publiczne i prywatne, posiada sprawdzonych partnerów i darczyńców.
Jednakże najważniejszą prerogatywą jest zwiększenie oferty działań użytecznych społecznie w tym działań: kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, szkoleniowych, etc.

Misja organizacji:

 • odnowa i rozwój wsi,
 • aktywizacja i integracja mieszkańców terenów wiejskich,
 • działalność oświatowa i kulturalna,
 • promowanie Sołectwa na zewnątrz,
 • promowanie gminy Rogoźno, powiatu obornickiego i województwa wielkopolskiego,
 • promowanie kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
 • wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych sołectwa,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • działania na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji
 • istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych,
 • promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju
 • kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie ułatwiania funkcjonowania osób starszych,
 • chorych, niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych, niezaradnych życiowo w
 • społeczeństwie i ich rodzin.
 • zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • niesienie wsparcia w realizacji ich własnych inicjatyw i pasji,
 • realizacja przedsięwzięć służącym ogółowi mieszkańców,
 1. Analiza sytuacji (SWOT)

 

Analiza SWOT jest metodą badania zasobów wewnętrznych organizacji oraz badania jej otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń rozwojowych.

Określenie SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu zewnętrznym), Threats (zagrożenia w otoczeniu zewnętrznym).

Analiza SWOT zawiera określenie czterech grup czynników wpływających na stan i rozwój organizacji:

 • mocne strony – trzeba je rozwijać i na nich oprzeć dalsze funkcjonowanie organizacji;
 • słabe strony, to wewnętrzne problemy i bariery powodujące trudności w rozwoju, jeżeli nie będą wyeliminowane, będą ten rozwój osłabiać; oddziaływanie słabych stron należy minimalizować;
 • szanse dotyczą uwarunkowań zewnętrznych organizacji, na które organizacja nie ma wpływu, ale które, przy odpowiednio podjętych działaniach, mogą zostać wykorzystane jako czynniki sprzyjające w rozwoju;
 • zagrożenia również dotyczą uwarunkowań zewnętrznych organizacji, na które nie ma ona wpływu, zagrożenia mogą wpłynąć ujemnie na rozwój organizacji.
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
– potencjał personalny organizacji – skupia ona ludzi aktywnych na wielu polach, mających rozmaite zainteresowania, a także posiadających bardzo duże doświadczenie, których łączy wspólna pasja jaką jest działalność społeczna na rzecz lokalnej społeczności,

– ciągły rozwój oraz różne, stale podnoszone kompetencje i wzrastające doświadczenie poszczególnych członków, a także zróżnicowanie ich działań powodujące profesjonalizację oraz wzajemne uzupełnianie się,

– doświadczenie w dziedzinie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych

– duży kapitał członków zarządu organizacji w środowisku lokalnym,

– aktywność młodych ludzi,

– bardzo dobra współpraca z innymi instytucjami (szkoła, OSP)

– ograniczenia czasowe członków (spowodowane pracą, studiami i in.)

– niewystarczająca profesjonalizacja niektórych członków oraz brak sprzętu i narzędzi do prowadzenia działalności,

– dysponowanie małymi środkami finansowymi,

– tryb życia członków nie pozwalający na pełne zaangażowanie się w działania organizacji,

– brak specjalistów w niektórych dziedzinach

SZANSE ZAGROŻENIA
– zdobycie kilku mniejszych grantów, które zapewnią pojedyncze działania i przyczynią się do rozwoju organizacji,

– dobra marka i prestiż wśród lokalnej społeczności,

– przynależność do LGD Dolina Wełny,

– dołączenie jako partner do projektu innej organizacji,

– zagrożenie ubytkami o charakterze osobowym – sytuacja życiowa członków może zmusić ich do przeprowadzki, co uszczupli potencjał organizacji,

– rezygnacja członków spowodowana koniecznością poświęcenia większej ilości czasu np. pracy zarobkowej,

– niepowodzenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

 1. Cel główny oraz cele szczegółowe

Celem głównym organizacji jest powiększenie oferty działań społecznie użytecznych (kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, społecznych).

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez aktywność stowarzyszenia w działaniach na rzecz mieszkańców Sołectwa Pruśce. Realizacja małych grantów poprawi kompetencje członków, liczne turnieje o charakterze sportowym, konkursy fotograficzne, warsztaty, spotkania, pogadanki, imprezy integrujące mieszkańców pozwolą członkom na zdobycie olbrzymich doświadczeń i spowodują zbudowanie pozytywnego wizerunku i marki stowarzyszenia.

 

Celami szczegółowymi są:

 • realizacja mniejszych projektów o charakterze lokalnym skierowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców,
 • aktywne uczestnictwo w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi jako Grupa Odnowy Wsi,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców,
 • udział w naborach w ramach PROW 2016-2023,
 • zdobycie statusu OPP.

Cele szczegółowe mają w perspektywie prowadzić do realizacji celu głównego strategii, na zasadzie „małych kroków”.

 1. Sposoby realizacji celów organizacji:

Organizacja będzie dążyć do jak najpełniejszej realizacji swoich celów poprzez:

 • występowanie o środki finansowe niezbędne do realizacji celu strategicznego, w tym środki pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, grantodawców krajowych, darczyńców indywidualnych, a także firm realizujących cele społeczne,
 • integrowanie środowiska wiejskiego zamieszkującego obszar Sołectwa Pruśce i Gminy Rogoźno
 • uświadamianie społeczeństwa o wadze misji stowarzyszenia oraz aktywne pozyskiwanie nowych członków.
 1. Harmonogram działań na lata 2017-2020.
2017 2018 2019 2020
Nabór wniosków w LGD Dolina Wełny

Nabór wniosków w FIO

Turniej siatkówki plażowej (Pruśce)

Turniej Euro Cup Junior (Sierniki

Turniej piłkarski Pruśce Cup

Rajd Rowerowy

Konkursy fotograficzne: wakacje w obiektywie, choinkowy

Warsztaty dziennikarskie

Dzień Kobiet (współorganizacja)

Dożynki Sołeckie (współorganizacja)

Festyn rodzinny (współorganizacja)

Warsztaty fotograficzne

Nabór wniosków w FIO

Turniej siatkówki plażowej (Pruśce)

Turniej Euro Cup Junior (Sierniki

Turniej piłkarski Pruśce Cup

Rajd Rowerowy

Konkursy fotograficzne: wakacje w obiektywie, choinkowy

Warsztaty dziennikarskie

Dzień Kobiet (współorganizacja)

Dożynki Sołeckie (współorganizacja)

Festyn rodzinny (współorganizacja)

Turniej siatkówki plażowej (Pruśce)

Nabór wniosków w FIO

Turniej Euro Cup Junior (Sierniki

Turniej piłkarski Pruśce Cup

Rajd Rowerowy

Konkursy fotograficzne: wakacje w obiektywie, choinkowy

Warsztaty fotograficzne

Dzień Kobiet (współorganizacja)

Dożynki Sołeckie (współorganizacja)

Festyn rodzinny (współorganizacja)

Wniosek o OPP

Nabór wniosków w FIO

Turniej siatkówki plażowej (Pruśce)

Turniej Euro Cup Junior (Sierniki

Turniej piłkarski Pruśce Cup

Rajd Rowerowy

Konkursy fotograficzne: wakacje w obiektywie, choinkowy

Warsztaty dziennikarskie

Dzień Kobiet (współorganizacja)

Dożynki Sołeckie (współorganizacja)

Festyn rodzinny (współorganizacja)

 1. Monitoring i ewaluacja.

Za wdrażanie Strategii odpowiedzialni są wszyscy członkowie stowarzyszenia, za nadzorowanie i kierowanie tym procesem odpowiedzialny jest Zarząd.  Po każdym roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd będzie przedstawiał informację dotyczącą monitoringu (tj. wykonania poszczególnych założeń Strategii w danym roku). Związane jest to z koniecznością bieżącej oceny rozwoju wydarzeń i w razie konieczności robienia korekty działań.

Monitoring powinien doprowadzić do odpowiedzi na następujące pytania:

Czy zaplanowane w ramach Strategii działania doprowadziły do zaplanowanych rezultatów?

Czy założenia poczynione na etapie planowania Strategii wymagają przeformułowania?

Czy rezultaty osiągnięte w ramach realizacji Strategii doprowadziły do osiągnięcia postawionych celów?

Czy pozyskano środki finansowe na realizację zaplanowanych działań zgodnie z założeniami?

Monitoring prowadzony będzie w oparciu o wskaźniki ilościowe. Wskaźnikami oceny monitorowania Strategii są mierniki wskazane w tabeli. Zarząd przygotowuje sprawozdanie roczne z realizacji i przedkłada je na walnym zgromadzeniu. Wnioski z monitoringu są podstawą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji. Walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie.

Ewaluacja dokonywana będzie przez Zarząd bądź przez wytypowaną przez Zarząd osobę. Ewaluacja powinna być dokonana w połowie realizacji. Ewaluacja powinna dotyczyć przede wszystkim następujących zagadnień:

– Czy Strategia jest w wystarczającym stopniu realizowany i jakie to przynosi efekty?,

– Wpływu realizacji Strategii na rozwój stowarzyszenia.

[1]Zastosowano obliczenie obrębu geodezyjnego 0,0014 Pruśce i 0,0015 Sierniki.

[2]Dane na dzień 11.09.2015r z rejestru mieszkańców UM w Rogoźnie.